رول کاغذ فکس

رول حرارتی (کاغذ فکس) مخصوص دستگاه فکس
55,000/00ريال

رول حرارتی (کاغذ فکس) مخصوص دستگاه فکس بوده و در دستگاه فکسهایی که نوع چاپ حرارتی دارد قابل استفاده میباشد

عرض رول حرارتی معرفی شده دویست و ده میلی متر بوده و در طولهای مختلف قابل عرضه میباشد